Motorisk udvikling

Krop og bevægelse og børnenes motoriske udvikling er vigtig for børnenes udvikling. Det er gennem sansemæssige oplevelser og via bevægelse børnene lærer og udvikler sig. Børnene erfarer via egne kropslige erfaringer, hvad de mestrer og hvad de er ved at lære i en givne situation. Jo mere sikker børnene bliver på sig selv og sin krop jo mere tillid udvikler de til egne evner og færdigheder.

Indretning i Børnehuset og på legepladsen er således med til at støtte og styrke børnenes sansemæssige, motoriske og kropslige udvikling.

Selvhjulpenhed er et vigtigt omdrejningspunkt hos os, fordi børnene herigennem har en unik mulighed for at øve sig og lære "hvad kan jeg nu". Når børnene erfarer og mærker "Jeg kan" vokser de mentalt og følelsesmæssigt, hvilket styrker deres selvværd og skaber et solidt fundament for børnenes videre udvikling. Børnenes påklædning har betydning for deres mulighed for at bevæge sig, så vi opfordret til at have fokus på tøj, der begrænser børnenes bevægelsesfrihed.

I vores pædagogiske hverdag har vi således fokus på at børnene med støtte og opmundring øver sig på at mestre mere og mere jo ældre de bliver. Det betyder blandt andet at tage tøj af og på, hente mad og drikke, dække bord, rydde op, kravle op og ned fra stolen, sove og hvile, toilettræne, oplevelser i naturen, grovmotoriske færdigheder fx. kravle, trille, hoppe, klatre, løbe, danse, cykle. Derudover skaber vi muligheder for at styrke børnenes sansemæssige og finmotoriske færdigheder fx. ved at spise selv, hælde og øse op, smørre mad, tegne, klippe, male, spille spil, lege med vand og sand, synge med og uden fagter.

Motorik og sprog hænger uløseligt sammen. Forskning viser, at de mindste børns motoriske udvikling har stor indflydelse på udvikling af sproget. Kroppen og motorikken er så at sige børnenes vej ind i sproget, fordi det første ’sprog’ de lærer, er kroppens sprog. Når små børn bevæger sig, styrker de ikke kun deres motorik, men også deres sproglige færdigheder. Det er derfor vigtigt, at vi voksne opmuntrer børnene til aktivt at bruge kroppen og får sat ord på børnenes bevægelser. Det gælder ikke mindst for de 0-2-årige børn, for hvem hverken sprog, relationer eller fænomener findes uden en kropslig forankring. 

Børnene har en unik evne til at øve sig ved at gentage samme bevægelse igen og igen med små justeringer, indtil de kan. Vi voksne kan støtte og anerkende børnene ved at udtrykke "Jeg ser dig" og "Du kan", når barnet siger "Se mig". 

I børnenes kropslige udvikling tillægges legen en væsentlig rolle, da legen er med til at give børnene kropsbevidsthed, og de får derved mulighed for at udvikle sine motoriske evner gennem leg, både børnenes egen leg og legen organiseret og støttet af os.

De sproglige, motoriske og kropslige kompetencer er af væsentlig betydning for børnenes udvikling senere i livet. Stimulering af disse færdigheder er derfor en kerneopgave i Ørnevang Børnehus.

Find inspiration på hjemmesiden "Motorik og sprog", som giver mange konkrete forslag til sprog- og motorikfremmende lege og aktiviteter for børn.