Børne- og læringssyn i Ørnevang Børnehus

Vores pædagogiske praksis i er tilrettelagt ud fra nedenstående Børne- og læringssyn:

Børnesyn i Ørnevang Børnehus:

Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder

 • Vi forsøger at forstå børn ud fra deres egen oplevelse og forståelse af sig selv

 • Vi møder børnene i deres individuelle kontekst og fortæller dem om deres rettigheder

 • Vi ser aldrig børn som et problem

Børn er afhængige af voksne

 • Vi er opmærksomme på afhængigheds- og magtrelationer mellem barn og voksen

 • Vi mener, at det er de voksnes ansvar, at børn trives

Børn har ressourcer til selv at handle i og er med til at skabe deres eget liv - i varierende grad afhængigt af robusthed og kompetencer

 • Vi støtter børnene i deres muligheder for at handle aktivt i deres eget liv. Børnene er eksperter i deres eget liv

Børn udvikler sig i sociale relationer

Vi forsøger, at forstå børn og indleve os i de sammenhænge de indgår i. Vi er opmærksomme på, at:

 • Børn indgår i mange forskellige sociale relationer og på mange forskellige arenaer

 • Børns handlinger og forståelser kan være forskellige i forskellige sammenhænge

 • Børn handler og reagerer afhængigt af de kontekster, de befinder sig

Læringssyn i Ørnevang Børnehus:

”Børnenes læring defineres som noget, der sker i relation til noget eller nogen – et socialt læringssyn med fokus på deltagelse. Det betyder, at indsatser retter sig mod fællesskaber mere end mod individer.

Målet er at barnet lærer, at deltage i sociale fællesskaber som forudsætning for udvikling af identitet” (Det fælles Grundlag  

Børnene møder et anerkendende lærings- og udviklingsmiljø

 • Vi finder tid og ro til fordybelse

 • Vi respekterer forskelligheder

 • Vi er nærværende voksne

 • Vi har respekt for børnenes følelser

 • Vi møder børnene der, hvor de er, med afsæt i børneperspektivet

 • Vi tager afsæt i børnenes leg

 • Vi anerkender sociale kompetencer

 • Vi ser det enkelte barn, anerkender barnet for det, det er (små dialoger)

 • Vi viser børnene, at vi kan bruge hinanden – der er brug for alle

 • Vi viser børnene tillid og giver dem ansvar

 • Vi er gode rollemodeller, fordi børnene spejler sig i det, de ser vi gør/er

Børnenes læring og udvikling udfordres med udgangspunkt i de individuelle potentialer og forudsætninger

 • Vi stiller realistiske krav til børnene ud fra alder og kunnen

 • Vi inddeler børnene i grupper efter alder og færdigheder

 • Vi er bevidste om personalets forskellige ressourcer – vi ser børnene med forskellige øjne, vi supplerer og hjælper hinanden

 • Vi sikre, at børnene lærer af hinanden på tværs af alder og køn

 • Vi støtter børnene i at hjælpe hinanden

 • Vi giver børnene rum, mulighed og materialer

Børnenes sociale samspil understøttes gennem prioritering af nære relationer

 • Vi støtter børnene i at knytte venskaber – med afsæt i det enkelte barns behov

 • Vi sikrer, at børnene tilknyttes små grupper, det giver tryghed og nærhed

 • Vi sikre, at børnene er tilknyttet en stue

 • Vi arbejder med afsæt i vores værdigrundlag og har respekt for det enkelte barn

 • Vi anerkender børnene for det, de er

 • Vi skaber tid og rum til børnenes leg

 • Vi sikrer fællesskab – Det fælles tredje – det at gøre noget sammen

 • Vi vedkender, at der er mange små fællesskaber i det store fællesskab

 • Vi anerkender, at nogle børn-voksne, børn-børn, voksen-voksen har tættere kontakt end andre

 • Vi sikre, at omgangstonen har afsæt i værdigrundlaget

Der er et tæt samarbejde mellem medarbejdere og familie

 • Vi anerkender, at forældrene bedst kender deres barn - vi tilbyder faglig viden om børns udvikling og stiller os til rådighed

 • Vi respekterer forældrenes forskellige behov, status, formåen og værdier

 • Vi synliggør vores krav og forventninger til forældrene

 • Vi samarbejder med afsæt i ledelsesværdierne

 • Vi inviterer forældre, bedsteforældre m.m. til forskellige arrangementer

 • Vi afholder forældresamtaler, forældremøder og bestyrelsesmøder

Siden er opdateret den 1. juli 2017

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune